شركت تمدن فرش كاشان از سال 1378 در زمينه توليد انواع فرش ماشيني شروع به فعاليت نموده است. استراتژي شرکت از همان بدو تاسيس بر مبناي استفاده از تکنولوژي روز دنيا، توليد محصولات با کيفيت، رعايت حقوق مصرف کننده و در نتيجه حضور پررنگ و قوي در عرصه بازارهاي داخلي و صادراتي قرار داده شد.در طي اين 14 سال جهت نيل به اهداف ذکر شده، شرکت همواره روند صعودي و روبه رشد خود را طي نموده است به طوري که هم اکنون شرکت موفق به افزايش توليد ساليانه انواع فرش ماشيني خود تا 1،500،000 مترمربع گرديده است. شركت تمدن فرش كاشان پس از تصاحب بازارهاي داخلي، موفق به حضور پررنگ در بازارهاي خارجي و صادرات انواع فرش ماشيني به ارزش بيش از 16،000،000 دلار درطي دو سال گذشته گرديد، که نتيجه آن انتخاب شركت تمدن فرش كاشان به عنوان صادرکننده نمونه طي 3 سال متوالي بود. برخي از افتخارات شركت تمدن فرش كاشان عبارتند از :
1) دريافت تنديس صادرکننده نمونه سال 1390
2) دريافت تنديس صادرکننده نمونه سال 1391
3) دريافت تنديس صادرکننده نمونه سال 1392
4) واحد نمونه استاندارد در سال 1391
5) واحد ممتاز صنعت و معدن سال 1391
6)برگزيده هشتمين جشنواره کارآفرين برتر سال 1391
7) واحد نمونه صنعت و معدن در طي سالهاي 1389 و 1388
8) واحد نمونه تحقيق و توسعه سال 1390
9) کسب مقام محصول نمونه تحقيق و توسعه در سال 1390
10) دريافت تنديس نام تجاري برتر از انجمن otherways سوئيس سال 2010
11) دريافت گواهينامه مديريت کيفيت فراگير از انجمن otherways سوئيس سال 2010 و......

ادامه